Algemene Voorwaarden – CheckYourself BV

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door CheckYourself worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en CheckYourself;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die voor eigen persoonlijke aanwending van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten een overeenkomst wenst aan te gaan met CheckYourself;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;
CheckYourself: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen CheckYourself en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Monster: Het biologische materiaal van Consument dat conform de instructies is verzameld door zelf afname door Consument dan wel via bloedafname bij een bloedafname post , gedeponeerd in de daarvoor bestemde monsterbuis en afgesloten volgens de instructies;
Laboratorium: Gecertificeerd (CCKL of ISO15189) Laboratorium dat is gecontracteerd door CheckYourself voor het uitvoeren van laboratoriumonderzoek;
Derden: een door CheckYourself gecontracteerde partij / toeleverancier die direct of indirect en/of producten of diensten levert aan consument in het kader van de overeenkomst. Dit kunnen Laboratoria zijn maar ook andere organisaties.
Testresultaat: Uitkomst van de Laboratoriumanalyse die online digitaal beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van Consument;
Testkit: Het pakket, onder meer bevattende monsterafname materiaal, een monsterbuis, een invulformulier, instructies en een veilige medische retourverpakking, dat Consument krijgt toegezonden na aanschaf van een test.

Artikel 2 – Identiteit van CheckYourself
CheckYourself B.V.
Vestigingsadres: Prinsengracht 1113H; 1017 JJ te Amsterdam
E-mail: info@checkyourself.nl
KvK-nummer: 66683017
BTW-nummer: 8567.65.697

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van CheckYourself en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of aanvullende overeenkomst tussen CheckYourself en Consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Consument beschikbaar gesteld. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn deze van overeenkomstige toepassing tenzij hiervan in deze algemene van wordt afgeweken.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 CheckYourself biedt producten, digitale inhoud en/of diensten aan op haar website checkyourself.nl en via andere domeinen, ‘social media’ kanalen en websites die geregistreerd staan op naam van CheckYourself BV die duidelijk staan omschreven voor een beoordeling van het aanbod door Consument en daarmee ook de rechten en verplichtingen die aanvaarding meebrengen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden CheckYourself niet.
4.2 De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw; verzendkosten en administratiekosten tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling. Bij de bestelling dient de Consument akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden Consument aanvaardt hiermee bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden. CheckYourself bevestigt direct langs elektronische weg de bestelling.
5.2 CheckYourself treft passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, de webomgeving en de elektronische betaling.
5.3 CheckYourself kan een bestelling weigeren of aan de bestelling aanvullende voorwaarden verbinden indien niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
5.4 Consument verklaart door de bestelling te plaatsen:
a. dat hij/zij op het moment van de bestelling 18 (achttien) jaar of ouder is;
b. dat hij/zij wilsbekwaam is om de bestelling te plaatsen;
c. CheckYourself en Derden toestemming te verlenen voor het laten uitvoeren van de benodigde aanverwante diensten;
d. dat hij/zij akkoord gaat met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens conform het Privacybeleid van CheckYourself.
5.5 Consument is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de juiste gegevens bij de bestelling.
5.6 CheckYourself staat er voor in dat de producten digitale inhoud en/of diensten voldoen aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. CheckYourself staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
5.7 CheckYourself heeft het recht bepaalde werkzaamheden waaronder onder andere begrepen de Laboratoriumanalyse te laten verrichten door Derden.
5.8 De door CheckYourself vermelde termijnen zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding dient CheckYourself een redelijke termijn te krijgen om alsnog te voldoen. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1Voor producten met een Testkit geldt een beperkt herroepingsrecht. Een Testkit is voor eenmalig gebruik en bevat steriele onderdelen. Deze onderdelen in de Testkit hebben een medische beperkte houdbaarheid waarbij de kwaliteit van de Testkit aan externe omstandigheden onderhevig is. CheckYourself kan bij retourneren niet controleren of Consument zich aan de bij de Testkit bijgevoegde instructies heeft gehouden en geen oordeel vormen over de kwaliteit van de Testkit. Hierdoor kan CheckYourself geen afgenomen producten waarbij een Testkit wordt geleverd terugnemen behalve in het geval van gebreken of schade aan de producten zelf, of wanneer het verkeerde product is geleverd. Hierdoor geldt er voor deze producten een beperkt herroepingsrecht.

CheckYourself heeft Consument tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gesteld van de bepalingen voor uitsluiting van het herroepingsrecht als vermeld in dit artikel. Consument heeft door de acceptatie van deze algemene voorwaarden tijdens het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het (gedeeltelijk) herroepingsrecht alsmede zijn wettelijke bedenktijd en Consument verzoekt daarmee uitdrukkelijk CheckYourself om onverwijld te starten met de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de door CheckYourself geleverde Testkit gebreken of beschadigingen vertoont dan wel het verkeerde product is geleverd dient de Consument de volgende acties te ondernemen:
a. Meldt het gebrek of de beschadiging dan wel de ontvangst van het verkeerde product binnen de Bedenktijd aan CheckYourself door middel van een mail aan info@checkyourself.nl onder vermelding van het ordernummer, de naam van het product met specificatie van het gebrek of de beschadiging dan wel welk product is ontvangen en of Consument een nieuw product wenst te ontvangen of terugbetaling van de betaling voor voornoemd product Consument zal van CheckYourself een ontvangstbevestiging van de melding ontvangen.
b. Zendt binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op door Consument verrichte melding het product terug, met alle geleverde toebehoren, in originele staat en gesloten en origineel verzegelde verpakking, via de post aan het adres van CheckYourself, of overhandig dit aan (een vertegenwoordiger van) CheckYourself.
CheckYourself zal na onderzoek van het teruggestuurde product beoordelen in hoeverre het teruggestuurde product onder het gedeeltelijke herroepingsrecht valt. Indien CheckYourself concludeert dat Consument terecht een beroep doet op het gedeeltelijke herroepingsrecht zal CheckYourself een vervangend product toesturen of binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product retour is ontvangen, overgaan tot terugbetaling van de betaling van het desbetreffende product.
6.2 Voor producten zonder Testkit geldt dat de Consument het recht heeft om de bestelling binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen na de dag van ontvangst te annuleren. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de Consument. Indien de Consument een beroep wenst te doen op het herroepingsrecht dan dient de Consument de volgende acties te ondernemen:
a. Meldt het beroep op het herroepingsrecht binnen de Bedenktijd aan CheckYourself door middel van een mail aan info@checkyourself.nl onder vermelding van het ordernummer en de naam van het product. Consument zal van CheckYourself een ontvangstbevestiging van de melding ontvangen.
b. Zendt binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op voornoemde melding het ongeopende, in origineel verzegelde verpakking en niet beschadigde product terug met alle geleverde toebehoren via de post aan het adres van CheckYourself, of overhandig dit aan (een vertegenwoordiger van) CheckYourself. De verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van de Consument.
6.3 CheckYourself zal na ontvangst van het product beoordelen in hoeverre het product ongeopend en niet beschadigd is. Nadat CheckYourself het product heeft beoordeeld en heeft gecontroleerd of het voldoet aan de gestelde voorwaarden vergoedt CheckYourself de betaling van de Consument binnen 14 dagen volgende op de dag waarop het product retour is ontvangen.
6.4 Indien de levering van een (digitale) dienst door CheckYourself of Derden met instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken, is het herroepingsrecht niet van toepassing waarmee Consument middels acceptatie van deze algemene voorwaarden instemt.
6.5 Indien Consument gebruik maakt van het gedeeltelijke herroepingsrecht verklaart Consument dat het product met alle geleverde toebehoren, in originele staat is en in de origineel verzegelde verpakking tijdens zijn bezit niet is blootgesteld geweest aan extreme omstandigheden zoals vocht, extreme hoge of lage temperaturen, etc. waardoor het product in kwaliteit achteruit kan zijn gegaan.

Artikel 7 – Levering producten en diensten
7.1 Levering
7.1.1 Een product of dienst van CheckYourself zal worden geleverd op het adres dat Consument aan CheckYourself kenbaar heeft gemaakt of via digitale of online wijze indien mogelijk.
7.1.2 CheckYourself zal geaccepteerde bestellingen van producten of diensten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de bij de bestelling vermelde termijn uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling of dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht met de mededeling binnen welke termijn CheckYourself verwacht wel te kunnen leveren. CheckYourself heeft het recht binnen deze termijn alsnog aan Consument te leveren.
7.1.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CheckYourself tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan CheckYourself bekend gemaakte vertegenwoordiger
7.1.4 Voor de levering maakt CheckYourself gebruik van een regulier postbedrijf, afhaallocaties of indien mogelijk via online of digitale wijze. Bij een vertraagde levering van producten door toedoen van de bezorgdienst is CheckYourself niet aansprakelijk.

7.2. Monster afname
7.2.1 Het afnemen van een Monster verricht Consument zelf op basis van schriftelijke instructies die zijn meegeleverd bij de Testkit. Consument stuurt het Monster binnen de op de schriftelijke instructies vermelde termijn na het afnemen van het Monster naar het Laboratorium in de hiervoor in de Testkit meegeleverde medische verpakking en retourverpakking.
7.2.2 Voor het afnemen van een bloedmonster laat Consument zelf bloed afnemen bij een bloedafnamedienst op basis van de schriftelijke instructies die zijn meegeleverd en stuurt het bloedmonster binnen 12 uur na afname naar het Laboratorium in de hiervoor in de Testkit meegeleverde medische verpakking en retourverpakking.
7.2.3 Consument staat in voor de correcte afname van het opgestuurde Monster conform de meegeleverde instructies en voor de volledigheid en juistheid van de opgestuurde gegevens en verklaart deze gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
7.2.4 CheckYourself of Derden informeren Consument indien het afgenomen (bloed)monster ongeschikt blijkt voor het uitvoeren van een laboratoriumanalyse.
7.2.5 Indien duidelijk aantoonbaar is dat kwaliteitsverlies van een Monster is veroorzaakt tijdens verzending/transport, biedt CheckYourself Consument eenmalig de mogelijkheid om kosteloos een nieuwe Testkit te ontvangen voor het opnieuw afnemen van een Monster
7.2.6 Indien Consument redelijkerwijs had kunnen voorkomen dat een Monster ongeschikt is, kan Consument een extra Testkit tegen gereduceerde prijs (zonder analyse kosten) bij CheckYourself aanschaffen (via de website onder de product vermelding: ‘extra testkit’). Consument dient bij herhaalde Monster afname wel de order gegevens van de originele bestelling te vermelden.

7.3.Laboratoriumanalyse
7.3.1 CheckYourself laat een laboratoriumanalyse uitvoeren bij door hen gecontracteerde gecertificeerde laboratoria waarmee het samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten. Het Laboratorium verricht de laboratoriumanalyse naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de toepasselijke kwaliteitsnormen voor medische laboratoria.

7.4 Testresultaat en andere resultaten van geleverde producten en diensten
7.4.1 CheckYourself streeft er naar om een Testresultaat binnen het in de product informatie vermelde aantal werkdagen na de ontvangst van het Monster door het Laboratorium aan Consument online of elektronisch ter beschikking te stellen in de beveiligde persoonlijke klantomgeving van Consument, onder de voorwaarde dat Consument de verschuldigde kosten heeft voldaan.
7.4.2 Na het sluiten van een eerste overeenkomst met CheckYourself ontvangt Consument van CheckYourself inloggegevens om gebruik te kunnen maken van de beveiligde persoonlijke klantomgeving voor het raadplegen van een Testresultaat.
7.4.3 Indien een Testresultaat niet binnen de hiervoor gestelde werkdagen aan Consument beschikbaar kan worden gesteld, zal CheckYourself Consument hierover tijdig informeren.
7.4.4 Resultaten en in het bijzonder een Testresultaat zowel positief, negatief en kwalitatief moeten geïnterpreteerd worden in de context van klinische gegevens en eventuele andere (laboratorium)testen. Resultaten en in het bijzonder testresultaten dienen niet gebruikt te worden als de enige basis voor de diagnose van onder andere een infectieziekte en zijn dan ook expliciet geen medisch advies. CheckYourself adviseert Consument daarom om resultaten en in het bijzonder testresultaten te bespreken met de huisarts en om hierover medisch advies te vragen bij een medisch specialist.
7.4.5 Testresultaten worden online ter beschikking gesteld aan Consument voor een periode van minimaal 1 maand. Consument wordt geadviseerd de testresultaten te printen of te downloaden en zelf elektronisch op te slaan. Na deze periode heeft CheckYourself het recht een resultaat te verwijderen. Na verwijdering heeft Consument geen recht meer om een Testresultaat op te kunnen vragen.
7.4.6 Eventuele antwoorden van CheckYourself op vragen van Consument dienen nimmer als consult of medisch advies. Hiervoor is een persoonlijk bezoek aan de huisarts of andere medisch specialist noodzakelijk. CheckYourself levert zelf geen medische diensten dan wel verricht geen medische handelingen. Consument is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak bij een huisarts of medisch specialist. Dit geldt ook indien CheckYourself op verzoek van Consument een partij aangeeft waarmee Consument contact op kan nemen voor een consult.

Artikel 8 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
8.1 Consument kan een overeenkomst met CheckYourself die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels met een opzegtermijn van één maand.
8.2 Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd met CheckYourself is aangegaan, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
8.3 Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten tenminste opzeggen via een e-mail aan info@checkyourself.nl onder vermelding van nummer van de bestelling + product + naam en contactgegevens (tel, mail en/of adres);
8.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt na afloop van de periode voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur..

Artikel 9 – Betaling
9.1 Betaling dient plaats te vinden overeenkomstig de op de website van CheckYourself aangegeven betaalmogelijkheden.
9.2 Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CheckYourself te melden.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 CheckYourself is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CheckYourself geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CheckYourself niet in staat is haar verplichtingen na te komen zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot werkstakingen in het bedrijf van CheckYourself of van Derden daaronder begrepen. CheckYourself heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CheckYourself haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3 CheckYourself kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Voor zover CheckYourself ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zal CheckYourself betaling van het nog na te komen gedeelte aan Consument retourneren als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Indien CheckYourself aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
11.2 CheckYourself is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat:

 • CheckYourself, Derden of Consument zijn uitgegaan van door of namens Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • CheckYourself of Derden zijn uitgegaan van door de Consument niet volgens de instructies afgenomen Monsters;
 • CheckYourself of Derden zijn uitgegaan van een Monster waarvan Consument de monsterbuisjes niet goed heeft afgesloten of deze niet tijdig binnen de in de instructies vermelde termijn heeft opgestuurd;
 • CheckYourself of Derden zijn uitgegaan van een Monster welkeniet volgens de juiste medische postmethode is opgestuurd;
 • De Testkit of Monster retourzending is kwijtgeraakt tijdens het verzendproces;
 • De Consument niet tijdig, binnen de daarvoor aangegeven tijd, de uitslag online heeft geraadpleegd en geprint of gedownload waardoor de termijn voor beschikbaar stellen van het testresultaat verstreken is en het testresultaat reeds door CheckYourself is verwijderd;
 • Consument de persoonlijke inlogcode en/of gebruikersnaam niet meer weet of is kwijt geraakt en daarbij geen identificerende bestelgegevens kan overleggen waardoor er geen nieuwe persoonlijk account kan worden aangemaakt;
 • Consument met een verkeerd gebruikersaccount inlogt op internet en hierdoor een verkeerde uitslag voor waar aanneemt als ware het zijn uitslag;
 • Consument of CheckYourself is uitgegaan van onjuiste gegevens van Derden.

11.3 Indien CheckYourself aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CheckYourself beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 CheckYourself is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CheckYourself aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CheckYourself toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.5 CheckYourself is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade.
11.6 Consument vrijwaart CheckYourself voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CheckYourself toerekenbaar is.
11.7 CheckYourself biedt o.a. producten en diensten om een (test)resultaten vast te stellen. Consument erkent dat een resultaat niet als een medisch advies kan worden gezien maar slechts als een indicatie en geeft geen volledige betrouwbaarheid. . Met de indicatie dient de Consument zelf contact op te nemen met diens huisarts. CheckYourself is niet verantwoordelijk voor het testresultaat . Dit geldt tevens in die gevallen dat Consument positief blijkt ondanks een negatief testresultaat of anderszins door verkeerde analyse uitslagen, vergissingen etc.

Artikel 12 – Privacy
12.1 Met betrekking tot het gebruik van gegevens van de Consument heeft CheckYourself een privacy statement opgesteld. De actuele versie van dit privacy statement is te vinden op de website van CheckYourself.
12.2 Iederen klant heeft recht op inzage, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, en recht om vergeten te worden. De klant dient hiertoe een verzoek in te dienen via info@checkyourself.nl.
12.3 Iedere klant heeft het recht een klacht in te dienen inzake vermeende schending van de privacy van zijn/haar persoonsgegevens bij de toezichthouder.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom
13.1 CheckYourself en Derden behouden zich de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving ter zake intellectuele eigendom. CheckYourself en Derden hebben het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan hun zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen relatie kan worden gelegd met de identiteit van Consument en de strikt vertrouwelijke informatie van Consument niet ter kennis van derden wordt gebracht.
13.2 Eventuele bevindingen die CheckYourself of Derden doen met Monsters van Consument zijn eigendom van CheckYourself en Derden. CheckYourself en Derden zijn gerechtigd om die bevindingen verder te exploiteren.

Artikel 14 – Klachtenregeling
14.1 De klachtenprocedure van CheckYourself staat voor Consument beschreven op de website onder klanten service. CheckYourself behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd overeenkomstig de beschreven klachtenprocedure worden ingediend bij CheckYourself.
14.3 Nadat de klachtenregeling is doorlopen en het geschil kan niet in onderling overleg worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschilbeslechting.

Artikel 15 – Geschilbeslechting
15.1 Op overeenkomsten tussen CheckYourself en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van CheckYourself is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CheckYourself het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en zijn te vinden op de website van CheckYourself: www.checkyourself.nl.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking tussen CheckYourself en Consument.

Overige test categorieën

Gezondheid-Checks

Jouw ‘APK’ met een vingerprik!

Hart & Vaten

en risico op Diabetes type2

Voeding & Leefstijl

Vitamines – Afvallen- Vega check

Medicijn (bij)-werkingen

Werken cholesterolpillen bij u?

Health Dashboards

Volg je eigen biomarker-waarden

Persoonlijk DNA profiel

Sport en Voeding optimalisatie

Lyme Infecties

Basis; Follow-up of Uitgebreid

SOA's

Chlamydia & Gonorroe

Hormoon disbalans

 Schildklieren – Stress check

Benieuwd hoe een CheckYourself test werkt? Download het gratis rapport

In het rapport zie je hoe de uitslagen van CheckYourself worden voorzien van algemene toelichting, maar ook van een persoonlijk advies om je verder te helpen. Zo weet je gelijk waar je bij ons aan toe bent.

Waarom CheckYourself?

 • Wij ondersteunen je door het hele proces
 • Meer dan een standaard preventietest
 • Persoonlijk test advies op jouw vraag
 • Eenvoudige afname thuis
 • Begrijpelijke uitslagen en toelichting
 • We respecteren en garanderen jouw privacy
 • Gecertificeerde laboratoria

Veelgestelde vragen

Het stresshormoon cortisol is cruciaal voor je energie en gezondheid maar als het uit balans is, ben jij dat ook. Lees in dit artikel hoe jij kan herkennen of je Cortisol levels onder controle zijn.
Het is algemeen bekend dat overgewicht een risico is voor je gezondheid maar er zijn andere factoren die ook een verhoogd risico kunnen geven en gezamenlijk een groot risico vormen voor hart- en vaatziekten en diabetes. De volgende factoren spelen een belangrijke rol: schadelijk buikvet, te hoge bloeddruk, ongezond cholesterolgehalte door de verhouding van HDL en LDL lipoproteïnen, insulineresistentie (een hoog suikergehalte in het bloed) en een hoge concentratie vetten in het bloed (triglyceriden). Doe hier een korte gezondheidscheck om je risico's in kaart te brengen.
Er zijn andere schildkliertesten die je kunt doen, maar het is wel verstandig om eerst te checken of je klachten met je schildklier te maken hebben.
CheckYourself gelooft in de waarden van gerichte testen om meer informatie over je gezondheid in kaart te brengen. Het is een puzzel die we samen met jou in gaan oplossen. De combinatie van je aanleg (DNA testen) en gericht functionele testen kunnen je inzichten geven die je zelf kan toepassen in je leven. Het gaat dus niet over ziektebeelden waar je zelf niets aan kan doen.
De uitslagen van Check Yourself zijn voorzien van voeding en lifestyle adviezen op maat. In sommige gevallen maken we gebruik van andere biomarkers dan de huisarts. Daarnaast focussen we op preventie en gebruiken wij streefwaarden i.p.v. referentiewaarden. In dit blog lichten we alles hierover toe.
Ja, er zijn meerdere biomarkers die we een kaart kunnen brengen. In dit blog lichten we alles hierover toe.
Vragen? Bel: +31850600578